Activiteiten

Om de opdrachtgever zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn heeft KL Infra Engineering de werkzaamheden opgedeeld naar activiteiten.

Deze onderverdeling geeft de opdrachtgever de mogelijkheid om een keuze te maken voor welke activiteiten hij gebruik gaat maken van de diensten van KL Infra Engineering. Indien gewenst kan KL Infra Engineering uiteraard de engineering

van een kabel- of leidingproject  geheel op zich nemen en het vergunningsgereed bij

de opdrachtgever opleveren. Door het aanklikken van de onderstaande activiteiten verschijnt er een compacte omschrijving van de werkzaamheden.

Globale tracé verkenning

Het geplande tracé zal globaal worden verkend en getoetst op de uitvoerbaarheid.

Tijdens deze werkzaamheden zal worden gekeken naar de uitvoeringsmogelijkheden. Knelpunten (visueel zichtbaar) worden in beeld gebracht en

oplossingsgericht getoetst.

Als knelpunten kunnen worden aangevoerd:

 • Wegkruisingen.
 • Spoorkruisingen.
 • Kruisingen met watergangen.
 • Dijkkruisingen.
 • Particulieren.
 • Stiltegebieden.
 • Aanwezige flora en fauna.
 • Milieuverontreiniging,
 • Bepaalde vergunningen / toestemmingen.

Bovengenoemde verkenning, ondersteund door een fotorapportage (met eventuele alternatieven), zal met de opdrachtgever worden besproken om zo de vervolgwerkzaamheden te kunnen bepalen.

Inventarisatie bovengrondse infrastructuur

Het inventariseren, en eventueel op tekening verwerken, van de bestaande bovengrondse infrastructuur, zoals:

 • Bomen.
 • Struiken.
 • Bestrating.
 • Duikers.
 • Rioolputten.
 • Watergangen.
 • Enz..
Vervaardigen digitale ondergronden

Het vervaardigen van de benodigde ondergronden. Deze tekeningen dienen als basis voor het vervaardigen van de werktekeningen.

Als format kunnen de bestaande volgens de volgende bestanden worden toegeleverd:

 • DWG format
 • DXF format
Het digitaal inmeten van ontbrekende topografische gegevens

Indien de topografische ondergronden niet actueel zijn zal door middel van het digitaal inmeten van de ontbrekende gegevens de topografie worden geactualiseerd.

Inventarisatie bestaande ondergrondse infrastructuur

Het in beeld brengen van de ligging van bestaande kabels en leidingen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gegevens welke zijn verkregen door middel van een KLIC (WION) aanvraag.

Deze gegevens kunnen digitaal op de werktekeningen worden verwerkt.

Met behulp van de inventarisatie van de bestaande kabels en leidingen kan een “wens tracé” worden bepaald.

 

De medewerkers van KL Infra Engineering beschikken over een ruime ervaring binnen de aannemerij, en de energie- en nutsbedrijven, om  eventuele noodzakelijke tracéwijzigingen in dit stadium al in beeld te brengen.

Hierbij valt te denken aan de aanwezigheid van bestaande asbest cement waterleiding, gietijzeren gasleidingen, 150 kV tracés enz.. Voorgenoemde infrastructuur heeft beperkingen met betrekking tot de aanleg van een nieuw kabel- of leidingtracé.

 

Het op de juiste wijze in beeld brengen van de bestaande ondergrondse infrastructuur, in samenhang met het geplande tracé, beperkt de kans op schades, of stagnaties, tijdens de uitvoeringsperiode.

Doornemen tracé met opdrachtgever

Dit overleg heeft ten doel om het verkregen tracé, en de eventuele knelpunten, met de opdrachtgever te bespreken.

Tijdens dit overleg kan er aan bepaalde zaken een urgentie worden toegekend, om zo de geplande aanlegdata volgens planning te laten verlopen.

Vooroverleg met vergunningverlenende instanties, particulieren en / of belanghebbende

Tijdens dit overleg worden de vergunningverlenende instanties op de hoogte gebracht van de geplande werkzaamheden en de uitvoeringsmethodiek.

Hierbij worden de eisen en randvoorwaarden in beeld gebracht. De gegevens uit dit overleg worden verwerkt in een programma van eisen.

Hierbij valt te denken aan:

 • Benodigde grondonderzoeken.
 • Bemalingsrapportage.
 • “Keur” vergunningen.
 • Sterkteberekeningen HDD boringen of avigaarboringen.
 • Damwandberekeningen.
 • Plan m.b.t. Flora en Fauna.
 • Milieukundig onderzoek.
 • Kraterberekeningen.
 • Verkeersplan.
Basis engineering

Na het verkrijgen van de diverse gegevens zal worden gestart met de basis engineering.

Deze engineering zal bestaan uit:

 • Bepalen ligging geplande kabels en/of leidingen.
 • Dimensioneren kabels en/of leidingen.
 • Capaciteitsberekening distributienetten gas en water.
 • Bepalen locaties HDD boringen, persingen, zinkers enz.
 • Bepalen locaties stations, kasten enz.

Tijdens de engineeringfase zal rekening worden gehouden met de eisen en voorwaarden van de opdrachtgever.

Digitaal inmeten Lengte-Hoogte profiel

Nadat het tracé definitief is vastgesteld kan worden gestart met het inmeten van het geplande tracé.

Deze gegevens worden gebruikt voor het opzetten van Lengte-Hoogte profielen.

Het opzetten van Lengte-Hoogte profiel wordt alleen uitgevoerd indien noodzakelijk. Bij de engineering van standaard nutsvoorzieningen is een Lengte-Hoogte profiel niet noodzakelijk.

Digitaal inmeten watergangen, spoorlijnen of rijkswegen

Inmeten van watergangen, spoorlijnen en wegen.

De verkregen gegevens worden gebruikt om eventueel een dwarsprofiel te vervaardigen ten behoeve van de engineering van HDD boringen / persingen.

Detailleren basis engineeringtekeningen

Tijdens deze werkzaamheden worden alle gegevens, die verkregen zijn in de voorafgaande activiteiten, gebruikt om de “basis engineering” te detailleren tot een uitvoeringstekening.

Opzetten configuratieschema

Het configuratie schema geeft een schematische ligging weer van het tracé.

Het behoort tevens tot de mogelijkheden dit schema topgrafisch weer te geven.

Toetsen op uitvoerbaarheid

Gezamenlijk met de opdrachtgever wordt het tracé, met de daarbij behorende werktekeningen, getoetst op de uitvoerbaarheid.

Deze controle dient tevens om eventuele aanwezige knelpunten tijdig te onderkennen.

Onderhandelingen Rechten van Opstal

Het onderhandelen met grondeigenaren m.b.t. het afsluiten van recht van Opstal, incl. het bepalen van de vergoedingstructuur (bijvoorbeeld gewassenschade).

De onderhandelingen worden uitgevoerd uit naam van de opdrachtgever. De officiële afwikkeling wordt uitgevoerd door de opdrachtgever.

Opstellen benodigde plannen

Het opstellen van plannen t.b.v. de vergunningsaanvraag en de uitvoering van de werkzaamheden.

Enkele voorbeelden zijn:

 • Bemalingsplan.
 • Verkeersplan.
 • Boorplan.
 • Flora en Fauna.
 • V&G plan

Daar waar nodig zal ondersteuning worden gezocht bij een deskundige partner.

Vergunningsaanvragen bij de vergunningverlenende instanties

De vergunningen worden aangevraagd uit naam van de opdrachtgever.

De volgende werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd:

 • Opstellen vergunningsbrief.
 • Invullen van de benodigde formulieren (documenten van vergunningverleners).
 • De benodigde reprowerkzaamheden t.b.v. de vergunningsaanvraag.
 • Verzenden van de vergunningsaanvraag.
Uitrekken benodigde materialen

Het uittrekken van de benodigde materialen.

De benodigde materialen worden verwerkt in een digitaal bestand.

In deze lijst zijn verwerkt de soort materialen en de hoeveelheden.

Bepalen aannemersactiviteiten

De aannemersactiviteiten worden verwerkt in een digitaal bestand.

Indien nodig kunnen deze gegevens in een bestek worden vertaald.

Als bestek kan een standaard bestek van de opdrachtgever worden opgesteld of, indien gewenst, een bestek volgens RAW.

Opzetten gedetailleerde kostenbegroting

Het opzetten van een gedetailleerde kostenbegroting, indien nodig volgens de eisen van de opdrachtgever.

Indien gewenst kan de kostenbegroting worden opgezet volgens de NKL (Nadeelkompensatieregeling).

 

Wat is de NKL:

Nadeelkompensatieregeling voor het verleggen van kabels en leidingen in, en buiten, rijkswaterstaatswerken,  spoorwegwerken, dijkverzwaringen, werkzaamheden in gemeenten en werkzaamheden vanuit de Provincie.

Waarvoor is de NKL regeling:

De NKL is opgezet om de vergoedingen richting de kabel- en leidingeigenaren te bepalen, indien kabels en leidingen moeten worden omgelegd bij werkzaamheden die worden uitgevoerd in opdracht van bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, Provincie, Waterschap, gemeenten of ProRail.

Voor het bepalen van deze vergoedingen zijn een aantal randvoorwaarden opgesteld waaruit de kostenbegrotingen moeten zijn opgebouwd.

Medewerkers van KL Infra Engineering hebben de benodigde ervaringen, m.b.t. de NKL, opgedaan in projecten zoals aanleg HSL / verbreding A16, de aanleg van de Betuweroute, de diverse dijkverzwaringsprojecten en aanleg Provinciale wegen.

Verwerken wijzigingen overschrijdend inzicht

Indien er door de opdrachtgever, civiele aannemer of projectontwikkelaar wijzigingen worden aangedragen zullen deze worden verwerkt. Indien nodig worden de vergunningsaanvragen aangevuld of aangepast.

Uitwerken faseringen

De engineeringwerkzaamheden kunnen worden opgezet volgens een in het project benodigde fasering.

Indien nodig kan het project ook prijstechnisch gefaseerd worden.

Uitvoeren coördinatie werkzaamheden

Gedurende de loop van het engineeringproject / civiele project het uitvoeren van coördinerende werkzaamheden.

Hierbij valt te denken aan de coördinatie verleggingen kabels en leidingen bij omleggingen t.b.v. dijkverzwaringen, aanleg c.q. verbredingen van snelwegen en Provinciale wegen en civiele werkzaamheden op gemeentelijk niveau.

Deelname aan overlegsituaties

Indien nodig kan uit naam van de opdrachtgever worden deelgenomen aan vergaderingen, overleggen en voortgangsbesprekingen.

Door de ruime kennis en ervaring, die aanwezig is op het gebied van kabels en leidingen (en randvoorwaarden), zijn wij de geschikte gesprekspartner voor de opdrachtgever.

Voeren van projectadministratie

Uit naam van de opdrachtgever kan een projectadministratie worden opgezet.

Deze projectadministratie zal gedurende de loop van de werkzaamheden actueel worden gehouden

Tracé verkenning m.b.t. gestuurde boringen / persingen

Gezien de complexe voorbereiding van boringen is de verkenning van groot belang. Tijdens deze fase worden de eventuele knelpunten in beeld gebracht.

Hiermee wordt voorkomen dat het project vertraagd door het niet aanwezig zijn van de juiste gegevens.

Boringen / persingen toetsen op uitvoerbaarheid

Na de tracé verkenning, en het verwerken van deze gegevens op een situatietekening, zal de boring worden getoetst op de uitvoerbaarheid.

Hierbij wordt rekening gehouden met de bestaande bovengrondse- en ondergrondse infrastructuur en de eisen van de vergunningverlenende instanties.

Om schade, aan de bestaande ondergrondse infrastructuur, tijdens het aanbrengen van geplande persingen en boringen te voorkomen worden de diepteliggingen van de bestaande kabels en leidingen (waaronder bijvoorbeeld bestaande HDD boringen en rioleringen) in de boorprofielen verwerkt.

Vooroverleg met vergunningverlenende instanties m.b.t. HDD boringen en persingen

Tijdens dit overleg wordt de vergunningverlener op de hoogte gebracht van de geplande boringen / persingen en de daarbij behorende uitvoeringsmethodiek.

In het overleg worden tevens de eisen en randvoorwaarden van de vergunningverlener in beeld gebracht.

De verkregen gegevens worden verwerkt in een programma van eisen,

Voorbeelden van eisen zijn:

 • Uitvoeren grondonderzoeken.
 • Plaatsen peilbuis.
 • Engineering gestuurde boring.
 • Sterkteberekeningen.
 • Boorspoeldrukberekening.
 • Kwelwegberekening.
 • Kraterberekening.
 • Damwandberekening

 

Een aantal vergunningverleners heeft richtlijnen uitgebracht waarin is weergegeven aan welke voorwaarden de werkzaamheden, en de vergunningsaanvraag, moeten voldoen.

Enkele voorbeelden zijn:

 • Richtlijnen boortechniek – Rijkswaterstaat.
 • Het “witte” boekje – ProRail.
 • NEN 3650.
 • Richtlijnen RET.
 • Beleidsnota waterschappen.
 • Velin.

 

KL Infra Engineering heeft een ruime kennis, en ervaring, met betrekking tot bovengenoemde richtlijnen.

Engineering gestuurde boringen / persingen

De engineering van boringen / persingen omvat de volgende werkzaamheden:

 • Schouwen locatie.
 • Meten dwarsprofiel.
 • Verwerken bestaande ondergrondse infrastructuur.
 • Uitvoeren benodigde grondonderzoeken.
 • Engineering gestuurde boring.
 • Vervaardigen boortekening.
 • Vervaardigen opstel- en uitlegtekening.
 • Eventueel overleg vergunning verlenende instanties.
 • Vervaardigen sterkteberekening, boorspoeldrukberekening.
 • Verwerken gegevens vergunningverlener.
 • Vervaardigen boorplan.
 • Het uitvoeren van een 0-meting.
 • Invullen formulieren vergunningverlenende instantie.